JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

มีผู้ชม 175 ครั้ง
Centara Ras Fushi Resort & Spa (3 Days / 2 Nights)
Centara Ras Fushi Resort & Spa (3 Days / 2 Nights)
All Inclusive Plan + Speedboat 


--ห้องพักแบบ Ocean Front Villa--

อัตราค่าบริการ รวม
-ที่พักระบุในรายการตามประเภทห้องพักที่เลือก สำหรับ2คืน ต่อท่าน เช็คเอาท์ไม่เกิน 12.00  น. 
-อาหารครบทุกมื้อ พร้อมเครื่องดื่ม (จากแก้ว) ตามที่ ตามที่ระบุในรายการ
-เรือเร็ว (Speed Boat) รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่และรีสอร์ท
-ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท
การประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง,
อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ,
ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศหรือประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม

อัตราค่าบริการ ไม่รวม
-ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเล่ (มัลดีฟส์) ชั้นประหยัด พร้อมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
-ฝากกระเป๋าเดินทาง 5 USD ต่อใบ ที่สนามบิน มาเล่
-ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม, เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ที่อยู่นอกเงื่อนไขของ All Inclusive
-ทัวร์ทางทะเล

กำหนดการเดินทาง :
เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2561

ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 25,400 บาท
ดูรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด คลิกที่นี่!!